Prihlásenie sa do Newslettera

Ochrana osobných údajov a zásady používania webovej stránky

Pravidlá ochrany osobných údajov a zasielania receptov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.sweet-family.sk je spoločnosť Považský cukor a.s., so sídlom Cukrovarská 311/9, 914 11 Trenčianska Teplá, IČO: 35 716 266, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, Vložka číslo:  10298/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 2. Pri zasielaní receptu jeho zasielateľ (ďalej len „Poskytovateľ“) postupuje podľa inštrukcií vo formulári. Zaslaním kuchárskeho receptu prostredníctvom formulára  zverejneného na webovej stránke Prevádzkovateľa http://www.sweet-family.sk/nase-recepty/poslat-recept.html?page_id=55  Poskytovateľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených vo formulári v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon“).
 3. Poskytovateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a k ich uloženiu do databázy Prevádzkovateľa. Poskytovateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely realizácie priameho marketingu Prevádzkovateľa, vytváranie štatistických správ o účastníkoch, ako aj informovanie Poskytovateľov zahrnutých v databáze Prevádzkovateľa o ďalších akciách usporadúvaných v budúcnosti Prevádzkovateľom, rozosielanie (na e-mailové adresy) rôznych reklamných oznámení Prevádzkovateľa, informatívnych materiálov a propagačných predmetov Prevádzkovateľa. Poskytovateľ udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle tohto článku Pravidiel ochrany osobných údajov na dobu neurčitú. Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený takto udelený súhlas v zmysle tohto článku Pravidiel ochrany osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením zaslaným Prevádzkovateľovi na jeho adresu uverejnenú na v bode 1. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Zaslaním receptu a vyplnením formulára na webovej stránke Prevádzkovateľa Poskytovateľ súhlasí s ustanoveniami týchto Pravidiel ochrany osobných údajov.
 4. Prevádzkovateľ zhromažďuje iba informácie osobnej identifikácie od osôb, ktoré mu ich poskytli vedome a dobrovoľne pri odoslaní svojho receptu prostredníctvom formulára na tejto stránke Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nepožaduje, aby ste sa registrovali alebo poskytli tieto informácie na to, aby ste si stránky Prevádzkovateľa prezerali alebo aby ste mali prístup k jej obsahu.
 5. Prevádzkovateľ okrem informácie podľa bodu 4. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov zhromažďuje tzv. agregátne informácie. Agregátne informácie poskytujú Prevádzkovateľovi údaje návštevnosti jeho webovej stránky, ktoré podstránky sú najnavštevovanejšie, typ internetového prehliadača, meno poskytovateľa internetových služieb a pod. Prevádzkovateľ zhromažďuje tieto informácie a kombinuje ich s podobnými informáciami o všetkých ďalších návštevníkoch. Tieto informácie neumožňujú identifikovať Poskytovateľa ako osobu.
 6. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V súlade s tým sa Prevádzkovateľ zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch účastníkov a používať tieto údaje len v súlade s platnými zákonmi. Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
 7. Prístup k osobným údajom majú pracovníci Prevádzkovateľa, ktorí boli poučení o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a sprostredkovatelia, ktorí sú s Prevádzkovateľom zmluvne viazaní, poučení o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov a sú povinní dodržiavať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 8. Zverejnený recept bude označený krstným menom Poskytovateľa, prípadne jeho zdrobneninou.  V prípade ak si Poskytovateľ neželá zverejnenie svojho mena, resp. jeho zdrobneniny pod receptom, informuje o tom Prevádzkovateľa formou e-mailu. 
 9. Poskytovateľ má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať od Prevádzkovateľa v zmysle ust. § 28 Zákona: (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané; (ii) informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme; (iii) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie; (iv) zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; (v) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; (vi) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; (vii) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; (viii) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

PODMIENKY ZASIELANIA RECEPTOV

 1. Každý recept zaslaný Poskytovateľom musí obsahovať ako ingredienciu (surovinu) aspoň jeden z výrobných produktov Prevádzkovateľa. Recepty musia byť zaslané spoločne s fotografiou, a to len pre potreby Prevádzkovateľa. Fotografie, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, týmito Pravidlami a dobrými mravmi si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo nezverejniť a zlikvidovať takéto fotografie. Poskytovateľ zaslaním receptu a jeho zložiek (fotografia, obrázky a iné) nemá nárok na žiadnu náhradu za uverejnenie tohto receptu. Poskytovateľ nemá nárok na zverejnenie receptu a jeho zložiek. Zaslaním fotografie prehlasuje Poskytovateľ, že je autorom zaslanej fotografie, a že jej zaslaním a prípadným zverejnením nebudú porušené žiadne práva tretích osôb (najmä autorské a osobné práva), a že v tejto súvislosti disponuje všetkými potrebnými súhlasmi. Zaslaním fotografie súťažiaci prehlasuje, že je oprávnený s fotografiou disponovať. V prípade, ak zaslaním fotografie vznikne Prevádzkovateľovi a/alebo tretej osobe akákoľvek ujma, je tento Poskytovateľ povinný ju v plnom rozsahu nahradiť a odškodniť Prevádzkovateľa a/alebo akékoľvek iné tretie osoby. Prevádzkovateľ má právo použiť zaslané recepty na jeho webovej stránke, sociálnych sieťach, ako aj umožniť ich stiahnutie tretím osobám. Rovnako má právo použiť tieto recepty na printové účely (letáky, brožúry alebo iný propagačný materiál). V takomto prípade Poskytovateľ takisto nemá nárok na žiadnu náhradu za poskytnutie týchto práv. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné porušenie autorských práv zo strany Poskytovateľa pri nahrávaní receptov, fotografií a scanov.

 

COOKIES

 1. Prevádzkovateľ s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej stránky ukladá niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv.cookies. Ide o bežnú prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová stránka www.sweet-family.sk ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú zapamätanie si užívateľa pre ďalšiu návštevu; dĺžka trvania návštevy stránky; podstránky, ktoré navštívite; z akého prehliadača prezeráte stránku; z akého zariadenia; krajinu a mesto (lokalita) z ktorej prezeráte stránku) a iné nastavenia zobrazovania, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých podstránok nemusíte opätovne uvádzať. Súbory cookies nemôžu preskúmavať váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Cookies využívané webovou stránkou www.sweet-family.sk nezbierajú osobné údaje jej užívateľov. Získané údaje budú využité len za účelom zvýšenia kvality a k zaisteniu vyššieho komfortu pri používaní webovej stránky www.sweet-family.sk.
 2. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org   Môžete vymazať všetky súbory  cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Pamätajte, že ak odmietnete používanie súborov cookies budete môcť aj naďalej navštevovať naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Používaním tejto webovej stránky www.sweet-family.sk súhlasíte, že do Vášho zariadenia môžeme umiestniť jednotlivé súbory cookies.

Google Analytics

 1. Webová stránka www.sweet-family.sk používa nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics používa súbory cookies, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súborom cookies o tom, ako používate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu. Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť vybratím príslušného nastavenia prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkčnosť týchto webových stránok. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

COOKIES TRETÍCH STRÁN

 1. Používanie stránky www.sweet-family.sk môže mať za následok vytvorenie súborov cookies, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google Analytics ako je popísané vyššie) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany. Na stránke www.sweet-family.sk sa môžu ukladať cookies nasledovných tretích strán:

                                                                                                                             

YouTube (poskytuje YouTube LLC.) na uloženie užívateľských preferencií (napr. jazyk) a k odporúčaniu ďalšieho obsahu založenom na vašom predchádzajúcom používaní (len v prípade ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do služby YouTube a iba ak kliknete na ikonku YouTube).

 

Facebook (poskytuje Facebook, Inc.) na rozpoznanie užívateľov prihlásených do služby Facebook na účely zdieľania obsahu na sieti Facebook (len v prípade ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do služby Facebook a iba ak kliknete na ikonku Facebook).

 

Instagram (poskytuje Instagram, LLC.) na rozpoznanie užívateľov prihlásených do služby Instagram na účely “zdieľania” obrázkov v službe Instagram (len v prípade ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do služby Instagram a iba ak kliknete na ikonku Instagram)

 

Pinterest (poskytuje Pinterest, Inc.) na rozpoznanie užívateľov prihlásených do služby Pinterest na účely “zhromažďovania”, “usporiadavania” a “zdieľania” obsahu na sieti Pinterest (len v prípade ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do služby Pinterest a iba ak kliknete na ikonku Instagram).

 

Twitter (poskytuje Twitter, Inc.) na rozpoznanie užívateľov prihlásených do služby Twitter na účely “zdieľania - tweetovania” obsahu na sieti Twitter (len v prípade ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do služby Twitter a iba ak kliknete na ikonku Twitter)

 

Spoločnosť Považský cukor, a.s. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

 

NEWSLETTER

 1. Ak užívateľ portálu www.sweet-family.sk požiadal o službu Newsletter, berie na vedomie, že Prevádzkovateľ využíva poskytnutú e-mailovú adresu na posielanie informácií o výrobkoch, akciách, súťažiach, ako aj o novinkách v ponuke, na čo mu užívateľ udeľuje súhlas v zmysle Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
 2. Ak sa užívateľ portálu www.sweet-family.sk zaregistruje ako odberateľ Newslettera, zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov (e-mailovej adresy) Prevádzkovateľom v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, vrátane zaistenia všetkých práv vyplývajúcich z predmetného zákona užívateľovi portálu. Osobné údaje, ktoré poskytne odberateľ Newslettera (e-mailová adresa), nebudú poskytované tretím osobám, okrem sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého bude služba Newsletter poskytovaná, ani využívané na akýkoľvek iný účel než iba na poskytovanie služby Newsletter.

 

 

Aktualizované 29.11.2016 v Trenčianskej Teplej