Gdpr

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

 

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

 

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť

Ogilvy Košice

Kováčska 49

040 01 Košice

Emailový kontakt: info@ogilvykosice.sk

 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ ich spracúvania?

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri zaregistrovaní sa na odber newslettera.

 

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

Naša marketingová komunikácia zahŕňa predovšetkým zasielanie newslettera. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vám žiaľ nemôžeme newsletter zasielať.

Každý zasielaný marketingový e-mail alebo newsletter obsahuje linku na odstránenie odberu. V prípade, že si neželáte ďalej dostávať tieto informácie, máte možnosť sa z odberu odhlásiť kliknutím na túto linku alebo zaslaním požiadavky na info@businessinspirations.sk.

 

Aké subjekty majú prístup k Vašim osobným údajom?

Využívame služby externých sprostredkovateľov a tretích strán, napríklad na, správu webových stránok a realizáciu marketingových kampaní. Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi a podmienkami dohodnutými zmluvou o spracúvaní osobných údajov, aby boli viazaní mlčanlivosťou a vaše údaje spracúvali výlučne v dohodnutom rozsahu a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR a medzinárodných štandardov.

 

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získané s Vašim súhlasom (na marketingové účely) sme oprávnení spracúvať na tento účel do odvolania súhlasu.

 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom:

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe (osobe, ktorej osobné údaje spracúva) potvrdenie o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pričom dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

 

Právo na opravu osobných údajov:

Dotknuté osoby majú právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

 

Právo na vymazanie (zabudnutie):

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Žiadosť o výmaz môže dotknutá osoba podať aj v prípade, ak sú jej údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s GDPR.

 

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti,
 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len so súhlasom dotknutej osoby,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

 

Právo na prenos osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Prevádzkovateľ je na základe žiadosti povinný umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (napr. XML alebo CSV).

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

 

Kde si uplatním svoje práva alebo otázky na spracúvanie osobných údajov?

Naša spoločnosť nemá vymenovanú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá vykonáva dohľad nad ich zákonným spracúvaním. Ak máte akékoľvek otázky alebo si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám na info@ogilvykosice.sk.