Ochrana osobných údajov & Cookies

Ochrana osobných údajov a zásady používania webovej stránky

   1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.sweet-family.sk je spoločnosť Považský cukor a.s., so sídlom Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 35 716 266, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, Vložka číslo:  10298/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.sweet-family.sk a prostredníctvom Newslettera.
   2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účel  marketingu Prevádzkovateľa prostredníctvom zasielania Newsletterov, na základe súhlasu Dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov.
   3. Doba spracúvania osobných údajov na uvedený účel je určená v rozsahu:

    -      kým nebude služba zasielania Newsletteru ukončená, najviac však po dobu 5 rokov.

   4. Získané osobné údaje v celom rozsahu bude v postavení Sprostredkovateľa spracúvať externá spoločnosť Istropolitana Advertising, s.r.o. so sídlom Majerníkova 8, 941 05 Bratislava (ďalej len „Sprostredkovateľ“).
   5. Získané osobné údaje sú na administratívne účely zdieľané s inými spoločnosťami v rámci skupiny Nordzucker AG.
   6. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti Dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov Dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie podľa predchádzajúcej vety je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ Dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
   7. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho Dotknutá osoba požiada.
   8. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že

    a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

    b) Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva;

    c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov bodu 12.;

    d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

    e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

    f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

   9. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

    a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

    b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;

    c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;

    d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

    e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

    Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov Dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

   10. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade ak:

    a) napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa bodu 12., a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

    b) spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

    c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

    d) Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

    Pokiaľ Dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu Dotknutej osoby.

    Dotknutá osoba bude Prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

   11. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu Dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
   12. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

    a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,

    b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

    c) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

   13. Pokiaľ Dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa bodu 12. písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
   14. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
   15. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
   16. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolákontaktovaním Prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
   17. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
   18. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

NEWSLETTER

   1. Ak Dotknutá osoba požiadala o službu Newsletter, berie na vedomie, že Prevádzkovateľ využíva poskytnutú e-mailovú adresu na posielanie informácií o výrobkoch, akciách, súťažiach, ako aj o novinkách v ponuke, na čo mu užívateľ udeľuje súhlas v zmysle Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
   2. Ak sa Dotknutá osoba prostredníctvom portálu www.sweet-family.sk zaregistruje ako odberateľ Newslettera, zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov (e-mailovej adresy) Prevádzkovateľom v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, vrátane zaistenia všetkých práv vyplývajúcich z predmetného zákona užívateľovi portálu, a to po dobu kým nebude služba zasielania Newsletteru ukončená alebo pokiaľ Dotknutá osoba sama nepožiada o ukončenie zasielania, najviac však po dobu 5 rokov . Osobné údaje, ktoré poskytne odberateľ Newslettera (e-mailová adresa), nebudú poskytované tretím osobám, okrem Sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého bude služba Newsletter poskytovaná, ani využívané na akýkoľvek iný účel než iba na poskytovanie služby Newsletter.

COOKIES

   1. Prevádzkovateľ s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej stránky ukladá niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv.cookies. Ide o bežnú prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová stránka www.sweet-family.sk ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú zapamätanie si užívateľa pre ďalšiu návštevu; dĺžka trvania návštevy stránky; podstránky, ktoré navštívite; z akého prehliadača prezeráte stránku; z akého zariadenia; krajinu a mesto (lokalita) z ktorej prezeráte stránku) a iné nastavenia zobrazovania, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých podstránok nemusíte opätovne uvádzať. Súbory cookies nemôžu preskúmavať váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Cookies využívané webovou stránkou www.sweet-family.sk nezbierajú osobné údaje jej užívateľov. Získané údaje budú využité len za účelom zvýšenia kvality a k zaisteniu vyššieho komfortu pri používaní webovej stránky www.sweet-family.sk.
   2. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org   Môžete vymazať všetky súbory  cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Pamätajte, že ak odmietnete používanie súborov cookies budete môcť aj naďalej navštevovať naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Používaním tejto webovej stránky www.sweet-family.sk súhlasíte, že do Vášho zariadenia môžeme umiestniť jednotlivé súbory cookies.

GOOGLE ANALYTICS

   1. Webová stránka www.sweet-family.sk používa nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics používa súbory cookies, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súborom cookies o tom, ako používate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu. Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť vybratím príslušného nastavenia prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkčnosť týchto webových stránok. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

COOKIES TRETÍCH STRÁN

  1. Používanie stránky www.sweet-family.sk môže mať za následok vytvorenie súborov cookies, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google Analytics ako je popísané vyššie) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany. Na stránke www.sweet-family.sk sa môžu ukladať cookies nasledovných tretích strán:

   YouTube (poskytuje YouTube LLC.) na uloženie užívateľských preferencií (napr. jazyk) a k odporúčaniu ďalšieho obsahu založenom na vašom predchádzajúcom používaní (len v prípade ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do služby YouTube a iba ak kliknete na ikonku YouTube).

   Facebook (poskytuje Facebook, Inc.) na rozpoznanie užívateľov prihlásených do služby Facebook na účely zdieľania obsahu na sieti Facebook (len v prípade ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do služby Facebook a iba ak kliknete na ikonku Facebook).

   Instagram (poskytuje Instagram, LLC.) na rozpoznanie užívateľov prihlásených do služby Instagram na účely “zdieľania” obrázkov v službe Instagram (len v prípade ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do služby Instagram a iba ak kliknete na ikonku Instagram)

   Pinterest (poskytuje Pinterest, Inc.) na rozpoznanie užívateľov prihlásených do služby Pinterest na účely “zhromažďovania”, “usporiadavania” a “zdieľania” obsahu na sieti Pinterest (len v prípade ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do služby Pinterest a iba ak kliknete na ikonku Instagram).

   Twitter (poskytuje Twitter, Inc.) na rozpoznanie užívateľov prihlásených do služby Twitter na účely “zdieľania - tweetovania” obsahu na sieti Twitter (len v prípade ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do služby Twitter a iba ak kliknete na ikonku Twitter)

   Spoločnosť Považský cukor, a.s. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.