Zásady ochrany osobných údajov

1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Informácie o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza mimo webovej stránky Prevádzkovateľa má Prevádzkovateľ zdokumentované v príslušných interných predpisoch a v relevantnom prípade Vám ich poskytne.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Považský cukor a.s., so sídlom Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 35 716 266, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, Vložka číslo: 10298/R (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza na webovej stránke Prevádzkovateľa www.sweet-family.sk (ďalej ako „webová stránka“) a profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Facebook, INSTAGRAM, Pinterest alebo Twitter s názvom „Sweet-family“.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa a jeho zodpovednú osobu môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov kontaktovať na adrese Považský cukor a. s.,Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá alebo e-mailom na emailové adresy info.sk@nordzucker.com alebo dpo@nordzucker.com.

2. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie teda vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov. Konkrétne kategórie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ pri jednotlivých účeloch spracúvania spracúva, sú špecifikované nižšie, v tabuľke účelov.

3. ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté (napríklad implementovaný SSL certifikát na webovej stránke).

4. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete (pri poslaní správy prostredníctvom profilu na sociálnej sieti, pri prihlásení sa do odberu newslettru alebo pri návšteve webovej stránky). V niektorýchprípadoch, najmä Prevádzkovateľa kontaktuje obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

5. KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní a iným dozorným orgánom.

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria: spoločnosť poskytujúca služby správy webovej stránky, vrátane hostingových služieb, služieb spojených s posielaným newslettru a správy profilov na sociálnych sieťach – ContentFruiter s.r.o.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patrí aj spoločnosti Google, LLC a Facebook, Inc., ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas.

K príjemcom Vašich osobných údajov patria aj prevádzkovatelia sociálnych sietí v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti.

6. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa a pri využívaní preklikov a služieb tretích strán na webovej stránke prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Facebook, Inc., Google, LLC., Youtube, LLC, Pinterest, Inc. a Twitter, Inc.. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov.

7. AKO DLHO PREVÁDZKOVATEĽ UCHOVÁVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovil Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené vyššie, v tabuľke účelov.

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie taktiež v prípade, ak o to požiadate.

8. VYUŽÍVA PREVÁDZKOVATEĽ PRPFILOVANIE A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

10. AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE A UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu Považský cukor a. s., Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailových adries info.sk@nordzucker.sk alebo dpo@nordzucker.sk

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

11. COOKIES

Prevádzkovateľ, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky ukladá niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv.cookies. Ide o bežnú prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová stránka www.sweet-family.sk ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní.

Na webovej stránke Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ nasledujúce druhy cookies súborov, prostredníctvom štandardných riešení najmä od Google a Facebook:

  • funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne,
  • analytické cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky a aktivity návštevníkov na webovej stránke,
  • marketingové (retargetingové) cookies, ktoré slúžia na zisťovanie preferencií návštevníkov webovej stránky a zobrazovanie relevantnej reklamy vo webových prehliadačoch.

V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia aj bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne. Ostatné druhy cookie súborov (analytické, marketingové) ukladá Prevádzkovateľ do Vášho zariadenia iba vtedy, ak mu na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie banneru, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľovi neudelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových cookie súborov, bude Prevádzkovateľ ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies.

Všetky bližšie informácie o jednotlivých druhoch súborov cookies, určenie webovej lokality, ktorá súbory cookies do Vášho zariadenia ukladá a dobu, počas ktorej budú súbory cookies vo Vašom zariadení uložené, nájdete v cookie banneri, nachádzajúcom sa v spodnej časti webovej stránky.

Google Analytics

V prípade, ak prostredníctvom cookie banneru na to Prevádzkovateľovi udelíte svoj súhlas, bude webová stránka využívať nástroj Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, LLC. Služba Google Analytics slúži na webovú analýzu a používa súbory cookies, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky.

Informácie generované súborom cookies o tom, ako používate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu. Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje príslušná legislatíva alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré o Vás uchováva.

Cookies tretích strán

V prípade, ak sa na webovej stránke zobrazuje obsah webových stránok tretích strán, môže webová stránka (v prípade Vášho súhlasu udeleného prostredníctvom cookie banneru nachádzajúceho sa v spodnej časti webovej stránky) ukladať do Vášho zariadenia súbory cookies nasledovných tretích strán:

  • YouTube (poskytuje YouTube LLC.) – ktoré slúžia na uloženie užívateľských preferencií (napr. jazyk) a k odporúčaniu ďalšieho obsahu založenom na vašom predchádzajúcom používaní (len v prípade ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do služby YouTube a iba ak kliknete na ikonku YouTube),
  • Facebook (poskytuje Facebook, Inc.) – ktoré slúžia na rozpoznanie užívateľov prihlásených do služby Facebook na účely zdieľania obsahu na sieti Facebook (len v prípade ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do služby Facebook a iba ak kliknete na ikonku Facebook),
  • Instagram (poskytuje Instagram, LLC.) – ktoré slúžia na rozpoznanie užívateľov prihlásených do služby Instagram na účely “zdieľania” obrázkov v službe Instagram (len v prípade ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do služby Instagram a iba ak kliknete na ikonku Instagram),
  • Pinterest (poskytuje Pinterest, Inc.) – ktoré slúžia na rozpoznanie užívateľov prihlásených do služby Pinterest na účely “zhromažďovania”, “usporiadavania” a “zdieľania” obsahu na sieti Pinterest (len v prípade ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do služby Pinterest a iba ak kliknete na ikonku Instagram),
  • Twitter (poskytuje Twitter, Inc.) – ktoré slúžia na rozpoznanie užívateľov prihlásených do služby Twitter na účely “zdieľania – tweetovania” obsahu na sieti Twitter (len v prípade ak ste počas návštevy našej webstránky prihlásený do služby Twitter a iba ak kliknete na ikonku Twitter).

V prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas s ukladaním súborov cookies poskytovaných tretími stranami, súhlasíte s tým, že budú do Vášho zariadenia ukladané prostredníctvom webovej stránky súbory cookie tretích strán, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies na príslušných webových stránkach týchto služieb.

12. PLATNOSŤ

Táto aktualizovaná verzia Zásad je platná a účinná od 01.09.2020.

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi.